REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Azoli.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy Azoli.pl działający pod adresem www.azoli.pl prowadzony jest przez Mateusza Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KEIMO – Mateusz Kozłowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Myśliwskie Wzgórze 6/26, 80-283 Gdańsk, Polska, NIP 8393000201 z którym można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: azoli.kontakt@gmail.com.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. zasady stworzenia i prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  3. warunki składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów oraz dokonywanych płatności;
  4. uprawnienia Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 1. DEFINICJE
  1. Ilekroć w treści Regulaminu użyto poniżej wymienionych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:
   1. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawierający Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);
   3. Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualnym Loginem oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego w którym gromadzone są dane Użytkownika, który stworzył konto zgodnie z Regulaminem;
   4. Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr ustalony przez Klienta, przypisany do konkretnego Konta Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
   5. Newsletter – informacja handlowa w formie mailowej wysyłana przez Sprzedającego w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta;
   6. Przedsiębiorca – Klient, nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   8. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;
   9. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem www.azoli.pl przez Sprzedającego, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie;
   10. Sprzedający – Mateusz Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KEIMO – Mateusz Kozłowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Myśliwskie Wzgórze 6/26, 80-283 Gdańsk, Polska, NIP 8393000201.
   11. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
   12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
   13. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;
   14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów w Sklepie Internetowym.
 2. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 
  1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu.  Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:
   1. udostępnienie treści Strony Internetowej do przeglądania;
   2. stworzenie i prowadzenia Konta Klienta 
  2. Usługi, o których mowa w pkt. 3.1, są świadczone są nieodpłatnie.
  3. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia sprawności działania Sklepu Internetowego całą dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
  4. W Sklepie Internetowym zostały udostępnione zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Towarów także ich skład. 
  5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu. 
  6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając nieprawdziwych danych.
  7. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest:
   1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
   2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
   3. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedającego lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów;
   4. korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. TWORZENIE I KORZYSTANIE Z KONTA KLIENTA
  1. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Stworzenie i prowadzenie Konta Klienta jest nieodpłatną usługą.
  2. Stworzenie Konta Klienta umożliwia Klientowi:
   1. wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych zapisanych przez Klienta na swoim Koncie Klienta;
   2. przechowywanie i przegadanie historii Zamówień oraz pokwitowań płatności;
   3. korzystanie z opcji dostępu do jego danych osobowych. 
  3. W celu stworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej podając adres e-mail, a także zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść oraz kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. Wykonanie powyższych kroków stanowi zawarcie przez Klienta i Sprzedającego umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Po zrealizowaniu kroków opisanych w pkt 4.3., Sprzedający prześle na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta potwierdzenie stworzenia Konta Klienta wraz z tymczasowym hasłem wygenerowanym automatycznie. Z chwilą wysłania maila proces tworzenia Konta Klienta jest zakończony.
  5. Po stworzeniu Konta Klienta każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego przy tworzeniu Konta Klienta oraz aktualnego Hasła. 
  6. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła do Konta Klienta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim.
  7. Sprzedający ma prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta adresu e-mail, w przypadku gdy został on wcześniej przypisany do innego Konta Klienta.
  8. Celem usunięcia Konta Klienta Klient napisz do Sprzedającego na adres kontakt.azoli@gmail.com z maila przypisanego do Konta Klienta z chęcią usunięcia Konat Klienta – zostanie ono usunięte.
  9. Sprzedający ma prawo dokonania blokady Konta Klienta, jeżeli Klient korzysta z Konta Klienta w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. 
 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówienia można składać zarówno po zalogowaniu się do Konta Klienta jak i bez zakładania Konta Klienta. Stworzenie Konta Klienta i składanie Zamówień po zalogowaniu umożliwia składanie ich bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta. 
  2. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
  3. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  4. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
  5. Opisy Towarów wraz z cenami zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę kupna wybranego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Towarów, organizowania i  odwoływania akcji promocyjnych czy wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.
  7. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy zapłaty, a także sposobu i miejsca dostawy Towarów.
  8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedającego.
  9. Sprzedający informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta Klienta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
  10. Do każdego Zamówienia zostaje przypisany indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce Zamówienia.
  11. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny za nieodstępny Towar, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.
  12. Klient może anulować Zamówienie (odstąpić od umowy sprzedaży) w każdej chwili, do momentu odebrania Towarów poprzez skontaktowanie się ze Sprzedającym na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w zakładce Kontakt. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana. 
  13. Sprzedający może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, rodzaj Towarów, których rabat dotyczy czy okres ważności kodu rabatowego, Sprzedający udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.
 5. PŁATNOŚĆ
  1. Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
   1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie; 
   2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 
  2. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail.
  3. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.
 6. DOSTAWA
  1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta lub do placówki InPost wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia .
  2. Czas wysyłki Towarów jest wskazywany podczas składania Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia. 
  3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów działających na zlecenie Sprzedającego. 
  4. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
  5. Koszt dostawy Towaru może być zależny od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.
  6. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.
  7. Zaleca się aby Klient odbierając przesyłkę z Towarem od kuriera lub w punkcie odbioru, sprawdził stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitował ich odbiór w obecności kuriera lub osoby wydającej Towar z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
  8. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym i/lub fakturą VAT.
 7. NEWSLETTER
  1. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych (newsletter). Usługa newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail z wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera dokonywane jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera w Sklepie Internetowym, bądź zaznaczeniu zgody podczas składania Zamówienia.
  2. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
  3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w treści przesłanego mu maila lub kontaktując się ze Sprzedającym.
 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsumentowi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.9., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od wydania mu Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Konsumenta został doręczony Towar, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).
  3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. Konsument ma także prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez odmowę przyjęcia jednego lub wszystkich Towarów podczas odbioru Zamówienia.
  4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sprzedającego.
  5. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi cenę uiszczoną za Towary od których zakupu Konsument odstąpił oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego.
  6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
  7. Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę Towaru, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
  8. Towar, który Konsument zwraca w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 9.1 – 9.9. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 9.3., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 9. REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA I GWARANCJA)
  1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towarów z Umową Sprzedaży (rękojmie). W przypadku stwierdzenia wad Towaru Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. dane Konsumenta,
   2. numer Zamówienia,
   3. opis wady Towaru,
   4. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
  4. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
  5. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument  zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar pod adres Słowiańska 1, 76-212 Rowy. Sprzedający ponosi koszty reklamacyjne, w szczególności dostarczenia Towaru Sprzedającemu, jak i ponownego odesłania Towaru do Konsumenta.
  6. Sprzedający powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, ze krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Sprzedającym m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 1. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 
 2. Wszystkie zasady dotyczące prawa do reklamacji Towaru, zawarte w pkt 10.1 – 10.6. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 10.4., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
   1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
   4. zmiana wymagać technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
   5. niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   7. przeciwdziałanie nadużyciom;
   8. poprawa obsługi Klientów;
   9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  2. Zmiany dokonywane na podstawie pkt 12.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Sprzedający będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez przesłanie Klientom wiadomości e-mail  zawierającej informację o wprowadzanych zmianach w treści Regulaminu. W przypadku, braku akceptacji przez Klienta dokonywanych zmian treści Regulaminu Klient może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je w sposób opisany w pkt. 4.8. Regulaminu. 
  3. Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu nie usunęli Konta Klienta.
  4. Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.
  5. Treść Regulaminu jest udostępniona  do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.
  6. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
  7. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
  8. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.
  9. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.