POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

AZOLI

 1. DEFINICJE
  1.1. Administrator – Mateusz Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pod
  firmą KEIMO – Mateusz Kozłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, ul. Myśliwskie Wzgórze nr 6, lok 26, 80-283 Gdańsk, NIP
  8393000201;
  1.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
  fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
  osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
  podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
  lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  1.3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;
  1.4. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego;
  1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  1.6. Sklep Internetowy – sklep internetowy Azoli prowadzony pod adresem
  https://www.azoli.pl/;
  1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z
  jednej lub kilku usług/funkcjonalności oferowanych w Sklepie Internetowym.
 2. ADMINISTRATOR
  2.1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Mateusz Kozłowski prowadzący
  działalność gospodarczą pod firmą pod firmą KEIMO – Mateusz Kozłowski wpisaną do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Myśliwskie Wzgórze nr
  6, lok 26, 80-283 Gdańsk, NIP 8393000201.
 3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  3.1. Z Administratorem możesz skontaktować się w formie pisemnej, pisząc na adres: ul.
  Myśliwskie Wzgórze nr 6, lok 26, 80-283 Gdańsk lub drogą mailową na adres
  azoli.kontakt@gmail.com.
 4. CELE WYKORZYTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH
  PODSTAWY PRAWNE

4.1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego
4.1.1. Dane Osobowe osoby przeglądającej lub korzystającej ze Sklepu Internetowego
(np. adres IP lub informacje gromadzone w plikach cookies lub podobnych) będą
przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
4.1.1.1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na
udostępnianiu zawartości Sklepu Internetowego osobom go przeglądającym,
zapamiętywania zawartości koszyka zakupowego, udostępniania formularza
kontaktowego – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych
Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.1.1.2. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie zachowań i preferencji osób korzystających ze Sklepu
Internetowego celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i
świadczonych usług w tym przy wykorzystaniu plików cookies (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
4.1.1.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.2. Składanie i realizacja zamówienia
4.2.1. Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie
Danych Osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia polegającego
na sprzedaży towaru. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia zamówienia i jego
realizacji, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości
złożenia zamówienia.
4.2.2. Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez
Administratora w następujących celach:
4.2.2.1. przetworzenia i realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna
przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.2.2.2. wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w
szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych
Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4.2.2.3. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie zachowań i preferencji Użytkowników składających zamówienie w
Sklepie Internetowym celem poprawy jakości udostępnianych
funkcjonalności, towarów i świadczonej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.2.2.4. badania satysfakcji Użytkownika z transakcji dokonywanych w Sklepie
Internetowym – celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności,
towarów i świadczonej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.2.2.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.3. Newsletter
4.3.1. Użytkownicy chcący skorzystać z usługi newslettera oferowanej przez
Administratora proszeni są o podanie Danych Osobowych w postaci adresu e-mail
w celu dostarczenia im newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu zapisu do newslettera, a niepodanie skutkuje brakiem możliwości
świadczenia usługi przez Administratora.
4.3.2. Dane Osobowe Użytkownika zapisanego do newslettera będą przetwarzane przez
Administratora w następujących celach:
4.3.2.1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na
przesyłaniu Użytkownikowi newslettera – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO);
4.3.2.2. przesyłania Użytkownikowi w ramach newslettera treści marketingowych–
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają na promowaniu świadczonych przez niego
usług i oferowanych produktów a także marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.3.2.3. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie zachowań i preferencji Użytkowników korzystających z usługi
newslettera celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności
i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.3.2.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.4. Kontakt z Administratorem
4.4.1. Użytkownicy chcący skorzystać z formularza kontaktowego w celu skontaktowania
się z Administratorem proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do
przetworzenia zapytania, jego obsługi, identyfikacji Użytkownika oraz
skontaktowania się z nim. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako
obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zapytania, a
niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania
zapytania Administratorowi.
4.4.2. Dane Osobowe Użytkownika przesyłającego zapytanie będą przetwarzane przez
Administratora w następujących celach:
4.4.2.1. przetworzenie zapytania, jego obsługa, identyfikacja Użytkownika oraz
skontaktowania się z nim – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie
Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
4.4.2.2. badania satysfakcji Użytkownika z obsługi jego zapytania – celem poprawy
jakości udostępnianych funkcjonalności, towarów i świadczonej obsługi (art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
4.4.2.3. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie zachowań i preferencji Użytkowników oraz treści ich zapytań celem
poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług (art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
4.4.2.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.5. Opinie o produkcie
4.5.1. Użytkownicy chcący skorzystać z opcji wystawienia opinii produktom oferowanym
przez Administratora proszeni są o podanie Danych Osobowych w postaci adresu
e-mail oraz nazwy celem podpisania ich opinii. Podanie wymaganych Danych
Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia opinii, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tej usługi przez
Administratora.
4.5.2. Dane Osobowe Użytkownika, który wystawił opinię dotyczącą produktu będą
przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
4.5.2.1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na
umożliwieniu zamieszczania opinii pod oferowanymi towarami – podstawa
prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.5.2.2. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie zachowań i opinii Użytkowników kupujących produkty oferowane
przez Administratora celem poprawy jakości i asortymentu sklepu (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
4.5.2.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.6. Odstąpienie od umowy i złożenie reklamacji
4.6.1. Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie
Danych Osobowych niezbędnych do złożenia reklamacji lub oświadczenia o
odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Podanie Danych Osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne cele do
przetworzenia reklamacji/oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a niepodanie tych
Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji praw Użytkownika.
4.6.2. Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez
Administratora w następujących celach:
4.6.2.1. przetworzenia i rozpatrzenia złożonej reklamacji i oświadczenia o
odstąpieniu od umowy – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie
Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4.6.2.2. wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w
szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i
rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych
Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4.6.2.3. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy
jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz
sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.6.2.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.7. Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych
4.7.1. W przypadku gdy Użytkownicy odwiedzają portale społecznościowe prowadzone
przez Administratora (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter) lub
udostępniają produkty Administratora we wskazanych portalach
społecznościowych, Administrator przetwarza publicznie dostępne Dane Osobowe
Użytkowników w związku z prowadzonymi przez niego profilami. Przed
skorzystaniem z którejkolwiek z wymienionych wtyczek do portali
społecznościowych Administrator rekomenduje zapoznanie się z polityką
prywatności konkretnego portalu społecznościowego, gdzie został opisany cel,
zakres i sposób przetwarzania danych przez te portale:
4.7.1.1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
4.7.1.2. Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
4.7.1.3. Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

4.7.1.4. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
4.7.1.5. Twitter – https://twitter.com/en/privacy
4.7.2. Dane Osobowe Użytkownika korzystającego z portali społecznościowych
Administratora będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
4.7.2.1. prowadzenia profili w mediach społecznościowych tj. zamieszczania tam
treści oraz promocji swoich usług i towarów – podstawa prawna
przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które
polegają na analizie aktywności Użytkowników w związku z określonymi
produktami, celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności,
świadczonych usług oraz sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
4.7.2.2. przetworzenie treści otrzymanej wiadomości, jej obsługa, identyfikacja
Użytkownika oraz kontakt z nim – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
utrzymywaniu kontaktu z Użytkownikami, promocji produktów i usług (art.
ust. 1 lit. f RODO);
4.7.2.3. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania –
przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na
analizie złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy
jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz
sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.7.2.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami –
podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
  5.1. Pliki cookies to małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym
  (urządzenie, na którym przeglądany jest Sklep Internetowy np. komputer, smartphone,
  tablet) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
  Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich
  (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies są w Sklepie Internetowym wykorzystywane
  m.in. do zapamiętania zawartości Twojego koszyka zakupowego, zapamiętania
  produktów dodanych przez Ciebie do wishlist’y.
  5.2. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje wyrażona
  poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki
  internetowej, zainstalowanej przez Użytkownika na urządzeniu końcowym (urządzenie,
  na którym przeglądany jest Sklep Internetowy np. komputer, smartphone, tablet). Jeżeli
  więc nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych w plikach cookies
  powinieneś zmienić ustawienia w swojej przeglądarce.
 2. 5.3. W Sklepie Internetowym są wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:
 3. 5.3.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na
 4. czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 5. 5.3.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
 6. uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 7. 5.3.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
 8. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security
 9. cookies);
 10. 5.3.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza
 11. flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 12. 5.3.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas
 13. trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 14. 5.3.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji
 15. (ang. shopping cart cookies);
 16. 5.3.7. pliki cookies mające na celu monitorowania ruchu w Sklepie Internetowym, tj.
 17. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez
 18. spółkę Google celem bieżącej analizy zachowań użytkowników korzystających ze
 19. Sklepu Internetowego celem tworzenia statystyk i raportów dotyczących
 20. funkcjonowania Sklepu Internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych
 21. danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu
 22. umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania
 23. danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
 24. https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

5.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookies także w
celach marketingowych m.in. celem kierowania do Użytkowników reklamy behawioralnej.
W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują
dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz
zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w
szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga
uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
5.5. Poniżej znajdują się linki, w których zawarto informacje dotyczące plików cookies
w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
5.5.1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
5.5.2. Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-
sledzeniem-firefox-
desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82
%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
5.5.3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-
help?os=windows-10
5.5.4. Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
5.5.5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


6.1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w celach wskazanych w pkt 4 Dane
Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne, księgowe,
prawne, marketingowe a także bankom i operatorom płatności. Administrator
współpracuje jedynie z podmiotami, które gwarantują stosowanie odpowiednich środków
ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych określonych w przepisach prawa.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR
  GOSPODARCZY
  7.1. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
  różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
  przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem
  odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
  Europejską;
  7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy;

7.2. Administrator jednocześnie informuje, że powierza przetwarzane Dane Osobowe
następującym podmiotom poza EOG:
7.2.1. Google Analytics by Google LLC – narzędzie analityczne i marketingowe;
7.2.2. Gmail by Google LLC – poczta elektroniczna
7.2.3. Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308 – operator newslettera

7.3. Administrator korzysta z usług np. Google czy Facebook w związku z czym Dane Osobowe
Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar EOG (Stany Zjednoczone Ameryki).
Administrator informuje jednak, że podmioty te stosują standardowe klauzule umowne
bądź certyfikaty w celu zachowania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.
Dalsze informacje w zakresie zasad przetwarzania Danych Osobowych przez wskazane
podmioty znajdują się tutaj:
7.3.1. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
7.3.2. Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. 8.1. Okres przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest zależy od usługi lub umowy w
 3. związku z którą Administrator przetwarza jego Dane Osobowe, a także celu tego
 4. przetwarzania. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi, realizacji
 5. umowy, wycofania wyrażonej zgody bądź też złożenia skutecznego sprzeciwu w zakresie
 6. przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w zakresie przetwarzania jego Danych